[Back]

[Index]

[Next]

CHINESE LANGUAGE BIBLIOGRAPHY

rma, high-technology warfare, and local warfare

Feng Changhong. Waijun gao jishu yu xiandai junshi jiangzuo (A course on foreign military high technology and modern military affairs). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Gao Chunxiang, ed. Xin junshi geming lun (On the new revolution in military affairs). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Gao jishu jubu zhanzheng yu zhanyi zhanfa (High-technology local warfare and campaign fighting methods). Guofang daxue keyan bu (National Defense University, Scientific Research Department). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Guan Jiefu, Zhang Feng, and Ling Yong. Jun yuan da huo bao--Dangdai gao jishu jubu zhanzheng jing hui (Explosive stories--contemporary high-technology local warfare collection). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Li Jie. Gao jishu yu xiandai haijun (High technology and the modern navy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Li Qingshan. Xin junshi geming yu gao jishu zhanzheng (The new revolution in military affairs and high-technology warfare). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Li Zhishun and Sun Dafa. Gao jishu zhanzheng moulue (High-technology warfare strategy). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Liang Biqin and Zhao Lujie. Gaojishu zhanzheng zheli (High-technology warfare philosophy). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1995.

Liu Mingtao and Yang Chengjun. Gao jishu zhanzheng zhong de daodan zhan (Guided missile war in high-technology warfare). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Liu Sheng'e and Miao Lin. Xiandai jubu zhanzheng tiaojian xia de renmin zhanzheng (People's War under the conditions of modern local warfare). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Liu Yichang, ed. Gao jishu zhanzheng lun (High-technology warfare). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Luo Youli, Zhu Kuiyu, and Hou Luliang. Gao jishu jubu zhanzheng zhanfa tansuo (Exploring high-technology local warfare combat methods). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Su Yansong, ed. Junjie redian juji--Gao jishu jubu zhanzheng gailun (A collection of military hot points--an outline of high-technology local warfare). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Wang Pufeng. Xinxi zhanzheng yu junshi geming (Information warfare and the revolution in military affairs). Beijing: Junshi kexue chubanshe 1995.

Yang Lizhong and Yang Junxi. Xiandai gao jishu zhan (Modern high-technology warfare). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Yang Lizhong, Yang Junxi, Bie Yixun, and Le Junhuai. Gao jishu zhanlue--kua shiji de tiaozhan yu jiyu (High-technology strategy--the challenges and opportunities across the next century). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1991.

Yang Yi. Gaojishu tiaojian xia zuozhan fangshi, fangfa yanjiu yu sikao (The research and thinking on combat forms and methods under high-technology conditions). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Yin Zhen and Su Qingyi, eds. Gao jishu yu xiandai kongjun (High technology and the modern airforce). N.p.: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Yu Gaoda and Gao Wenyuan, eds. Gao jishu zhanzheng houqin (High-technology warfare logistics). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Yu Huating and Liu Guoyu, eds. Gao jishu zhanzheng yu jundui zhiliang jianshe (High- technology warfare and developing force quality). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Yu Yongzhe, ed. Gao jishu zhanzheng houqin baozhang (High-technology warfare logistics protection). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Zhang Liuhua. Shei zhuzai weilai zhanchang ?--Gao jishu zhanzheng zhong de jun bingzhong (Who will dominate future battle fields?--the armed forces of high-technology warfare). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Zhang Yufa, Shou Xiaosong, Yu Qifen, Hu Guangzheng, Zhang Ji, Xiao Xianshe, Wang Yimin, and Ma Shanying. Jubu zhanzheng gai lan--1945 nian 9 yue--1987 nian 12 yue (General readings on local warfare--September 1945-December 1987). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1988.

Zhao Hongfa and Zhang Yuliang, eds. Gao jishu jubu zhanzheng yezhan fangkong (High- technology local warfare air defense operations). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Zhu Youwen, Feng Yi and Xu Dechi. Gaojishu tiaojian xia de xinxizhan (Information warfare under high-technology conditions). N.p.: Junshi kexue chubanshe, 1994.

military science and strategic studies

Bretnor, Reginald. Juedingxing zhanzheng--junshi lilun yanjiu (Decisive warfare--a study in military theory). Translated by Junshi kexue yuan waiguo junshi yanjiu bu (Military Science Academy, Foreign Military Affairs Research Department). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1989.

Chen Liheng, ed. Junshi yuce xue (Military forecasts). Beijing: Junshi kexuef chubanshe, 1993.

Chen Weiren, ed. Junshi moulue xue (Military strategy studies). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1990.

Gao Tiqian. Zhanzheng yu zhanlue (War and strategy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Jiang Shunxue, ed. Lun wuchan jieji junshi kexue (On proletariat military science). Beijing: Junshi kexue chubanshe 1997.

Li Jijun. Junshi lilun yu zhanzheng shijian (Military theory and warfare). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994

Li Jijun. Junshi zhanlue siwei (Strategic thought). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Li Lin and Zhao Qinxuan, eds. Xin shiqi junshi jingji lilun yanjiu (New era military economic theory studies). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Liang Biqin, ed. Junshi zhixue (Military philosophy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Liu Jixian. Junshi lilun yu weilai zuozhan (Military theory and future combat). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1992.

Liu Shanji and Qian Junde. Dangdai waiguo junshi sixiang (Contemporary foreign military thought). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1988.

Liu Yechu, ed. Junshi jingji xueshuo shi (The history of military economic theory). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Liu Yichang, Wu Xizhi, Tong Fuquan, and Sun Zhenhuan. Guofang jingji yanjiu (National defense economics studies). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Lu Jingzheng, Fu Shangkui, and Song Enmin, eds. Dangdai zhanlue zhinan (A guide to contemporary strategy). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1994.

Lun zhanzheng yu junshi kexue (On warfare and military science). Translated by Junshi kexue yuan jihua zuzhi bu (Military Science Academy, Planning Organization Department). N.p.: Junshi kexue chubanshe, 1990.

Luobofu, B.H. Zhanzheng zhong de moulue (Strategy in war)(in Russian). Translated by Wu Guangquan, Wu Xia, Lin Yiqun, and Liu Gang. Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1992.

Ma Jinsheng. Junshi qipian (Military deception). Jinan: Junshi kexue chubanshe,1992.

Nuofu, Pa, ed. Zhanzheng yishu shi (The history of the art of warfare)(in Russian). Translated by Li Jing and Yuan Yanan. Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1990.

Pan Shiying, ed. Dangdai zhongguo junshi sixiang jing yao (The essence of contemporary Chinese military thinking). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1992.

Peng Guangqian and Wang Guangxu. Junshi zhanlue jian lun (A general discussion on military strategy). N.p.: Jiefangjun chubanshe, 1989.

Shi Yichen, Yao Jie, and Sun Xianzhi. Moulue zhisheng (The strategy of getting the upper hand). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1991.

Su Zhisong. Kua shiji de junshi xin guandian (New military points of view at the turn of the century). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Sun Jizhang. Zhanyi xue jichu (The foundation of campaign studies). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1990.

Sun Lushi, ed. Junshi weilai xue (Military future studies). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1988.

Wang Pufeng. Xiandai guofang lun (Modern national defense theory). Chongqing: Chongqing chubanshe, 1993.

Wang Shouyi, Wang Hui, Wang Bingxian, Wang Jian, Lu Yangshan, Geng Bingzhong, Gao Kun, Guo Shengwei, and Geng Zhixian. Zhanshu mofang--moubian zhisheng de yishu (Tactical magic--the art of dominating strategm). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Wu Chunqiu. Guangyi da zhanlue (Grand strategy in a broad sense). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Xue Lan. Moulue siwei yishu (The art of strategic thinking). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Yang Qiming, Yao Wen, Yang Ning, and Zheng Jie. Guowai junshi moulue baili (100 cases of foreign military strategy). Beijing: Junshi yiwen chubanshe, 1997.

Yu Changhai. Junshi xitong juece yanjiu (Military systems policymaking studies). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Zhang Jian, ed. Guofang yu zhengzhi (National defense and politics). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Zhang Jinbao and Liu Yongjie, eds. Dangdai zhanshu zhinan (A contemporary tactics guide). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1994.

Zhang Junbo, ed. Zhong-xi junshi zhexue bijiao yanjiu (Comparison studies of Chinese and Western military philosophy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Zhang Rong, and Sha Jingsong. Junshi moulue cidian (A dictionary of military strategy). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1992.

Zhang Yufa. Junshi kexue yanjiu gai shu (A general report on military science studies). Junshi kexue chubanshe, 1991.

Zhang Yufa, Ren Liansheng, Yu Yanmin, Wang Yimin, and Xiao Xianshe. Junshi kexue ge xueke yanjiu xianzhuang ji fazhan quxiang (The current state and development trends in the study of military science disciplines). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1993.

Zhang Zuiliang, Li Changsheng, Zhao Wenzhi, and Ding Fuli. Junshi yunchouxue (Military operations research). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Zhanlue xue (Strategic Studies). Edited by Junshi Kexue Yuan (Military science academy). Shanxi: Junshi kexue chubanshe, 1987.

Zheng Wenhan, ed. Junshi kexue gailun (An introduction to military science). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Zhu Meisheng, ed. Junshi sixiang gailun (An introduction to military thinking). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

military forces

Bantianjunwen. Junshi weixing--Wexing jiandie zhan he jianduan wuqi (Military satellites--satellite spy wars and sophisticated weapons)(in Japanese). Translated by Qin Rongbin. Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1990.

Cai Renzhao. Zouxiang Weilai (Heading towards the future). Shanghai: Shanghai Renmin chubanshe, 1997.

Chen Yalai. Waijun C3I xitong (Foreign military C3I systems). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1989.

Clancy, Tom. Zhuangjia qibing tuan zhi lu (Armored cav: a guided tour of an armored cavalry regiment)(in English). Translated by Zhuang Shengxiong. N.p.: Hainan chubanshe, 1997.

Cui Jinjiu and Bu Weili. 20 shiji zhongda junshi weiji shuping (A review of major 20th- century military crises). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Delurining, Fu Fu and De Si Kuntuoluofu. Junshi xitong gongcheng wenti (Military systems engineering problems)(originally in Russian). Junshi kexue yuan zuozhan yunchou fenxi yanjiu shi (Military Science Academy, Combat Operations Analysis Research Office). Chinese People's Liberation Army plant #1201, 1984.

Gan Yanping. Guoji haizhan fa gaiyao (An outline of international sea warfare methods). Beijing: Haichao chubanshe, 1993.

Han Shengmin, ed. Zouxiang 21 shiji de waiguo jundui jianshe (Foreign military construction as the 21st century draws near). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Hu Shigong, Shen Liping, Lu Keqin and HuangYanli. Guowai lujun zhanshu C3I shouce (Foreign armies' tactical C3I handbook). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1990.

Huang Yanfeng and Liu Shengjun, eds. Yatai de xuanwo: Yatai diqu junshi fazhan yuce xueshu yanlunhui lunwen ji (The Asia-Pacific vortex: a collection of papers from the Asia-Pacific region military development forecast symposium). Compiled by Zhongguo junshi weilai yanjiu hui (Chinese Military Future Research Society). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1989.

Jiang Fu'an, ed. Jiceng junguan suzhi xiuyang (Basic level officer quality training). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Jiang Zhijun and Zhang Fan. Haiyang douzheng yu haishang liliang de yunyong (Ocean combat and the utilization of sea power). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

Jilu yanming (Be highly disciplined). Edited by Jiefangjun bao junshi gongzuo xuanchuan bu (The People's Liberation Army paper, military work propaganda department). Beijing: Changzheng chubanshe 1996.

Jundui zhihui lilun jijin--quanjun shou jie jundui zhihui lilun yantao hui lunwenji. (Outstanding examples of armed forces command theory--a collection of the papers from the first whole army symposium on armed forces command theory). Edited by Guofang daxue jundui zhihui jiaoyanshi (National Defense University, Armed Forces Command Teaching and Research Section). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1992.

Li Defu. Daoguo kun bing--Riben (The poor island military--Japan). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Li Hongzhi. Guoji zhengzhi yu junshi wenti--ruogan shulianghua fenxi fangfa (International political and military problems--a number of quantitative analysis methods). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Li Ligang, Jia Junming and Wang Jian. Taikong zhan (Space warfare). Harbin: Heilongjiang renmin chubanshe, 1995.

Li Peicai. Taikong zhuizong--Zhongguo hangtian ce kong jishi (Outer space tracking--china's space trackingtelemetry and control activities). Beijing: Zhonggong zhongyang dangxiao chubanshe, 1995.

Li Qingshan and Wang Xuhe. Jinglei wei zha--Yilake wuqi he cha weiji jishi (The unexploded surprising thunder--a record of the Iraq nuclear weapons inspection crisis). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1998.

Li Yanming and others. Chenlun juren--E'Luosi (The sinking giant--Russia). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Ling Xiang and Li Jie. Dangdai hangkong mujian daguan (The magnificent sight of modern aircraft carriers). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1993.

Liu Guifang and Feng Yi. Gao jishu tiaojian xia de C3I--Jundui zhihui zidonghua (The C3I under high-technology conditions--armed forces command automation). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1994.

Liu Jian and Liu Yang. Kexue jishu yu weilai jundui jianshe (Science and technology and future armed forces construction). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Liu Jinjun and Chen Baijiang. Lu-kong xietong zuozhan gailun (An introduction to land and air coordinated battles). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1996.

Liu Jingsong, ed. Jundui jiceng guanli jiaoyu gaiyao (The essentials of armed forces basic level management education). Beijing: Junshi yiwen chubanshe, 1996.

Liu Puhua, ed. Zhongguo changgui wuqi huicui (A collection of Chinese conventional weapons). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1991.

Liu Qing, ed. Waiguo zhongyao junshi zhuzuo dao du (Readings in important foreign military writings). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1992.

Liu Wannian and Xu Zhenbang. Denglu zuozhan zong-heng tan (A free discussion on landing operations). Beijing: Haijun haichao chubanshe, 1995.

Liu Xiaokun, Huang Mingkai, and Chen Huaide. Dangdai shijie junshi redian toushi (Perspectives on contemporary world military hot spots). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Liu Zhenwu, ed. Xiandai jundui zhihui (Modern armed forces commands). Beijing: Guofang daxue chuganshe, 1993.

Liu Zhiyong and Leng Ying. Zhanshen zhizi: Shijie wangpai juntuan (The war god's son: the world's elite army groups). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Liu Zhongkai. Feidie, cineng, yongdongji (Flying saucers, magnetic energy and perpetual motion machines). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1998.

Lu Hui. He hua sheng wuqi de lishi yu weilai (The history and future of nuclear, chemical, and biological weapons). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1991.

Lu Kemou, ed. Zhongwai zhihui yishu bijiao (A comparison of Chinese and foreign command skills). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1996.

Lu Yan, ed. Hangkong huoli kongzhi jishu (Aviation fire control technology). Beijing: Guofang gongye chubanshe, 1994.

Meng Zhaoying, Zhang Jian, Liu Wei, and Zhang Pengfei. Kexue jishu yu weilai jundui zhihui (Science and technology and future armed forces command). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Mi Zhenyu, Zhongguo guofang fazhan gouxiang (China's national defense development concepts). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1988.

Min Zengfu, Lin Jiaqian, Yao Wei, and Cao Kuofa. Kongzhong liliang de fazhan he zuozhan fangfa de biange (The development of aerial strength and the transformation of combat methods). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

Newhouse, John. He shidai de zhanzheng yu heping (War and Peace in the nuclear age) (in English). Translated by Junshi kexue yuan waiguo junshi yanjiu bu (Military Science Academy, Foreign Military Research Department). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1989.

Pan Zhenqiang, ed. Guoji caijun yu junbei kongzhi (International disarmament and arms control). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1996.

Pan Zhenqiang and Xia Liping, eds. Shijie junshi da qushi (World military megatrends). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1994.

Pang Zhihao. Taikong mo xing (Magic stars in outerspace). Beijing: Hongqi chubanshe, 1995.

Pang Zhihao. Tian yanshen xing--shijie junyong weixing jie mi (Magic satellites and eyes in the sky--uncovering the secrets of the world's military satellites). Beijing: Yejin gongye chubanshe, 1996.

Peng Xunhou and Lin Ye. Sulian junshi gaige yanlun ji (A collection of speeches on Soviet mililtary reform). Beijing: Jiefangjun chuanshe, 1988.

Rijun yezhan canmou qinwu (Japanese army field operations staff officer duties)(in Japanese). Translated by Junshi kexue yuan waiguo junshi yanjiu bu (Military Science Academy, Foreign Military Research Department). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Shang Jie. Xiandai dimian zuozhan liliang de fazhan yu yunyong (The development and utilization of modern ground combat strength). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

Shen Weiguang. Xin zhanzheng lun (On new warfare). Beijing: Renmin chubanshe, 1997.

Sui Dongsheng. Bingyi zhidu gailun (An introduction to military service systems). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Sui Youjie, Nie Yun, Guo Xuexin, Sui Zhigang, Shen Weili and Liu Zhijun. Lantian xiong ying: Shijie wangpai hangkongdui (Powerful eagles in the blue sky: the world's elite air forces). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Teng Jianqun, Wu Weiman, and Yu Peizhi. Fengyan san jin kan haiwan--Shijie ge guo dui haiwan zhanzheng he lengzhan hou guoji anquan de kanfa (Scattered beacons regard the Gulf--the views of various countries in the world on the Gulf War and international security after the Cold War). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Wang Huilin. Xiandai zhanzheng de qimou he qishu--Quwei junshi (Modern warfare's surprising stratagems and surprising tactics--interesting military affairs) Nanchang: Jiangxi jiaoyu chubanshe, 1996.

Wang Lianfa and Zhao Moyan. Guangxue boli gongyi xue (Optical glass technology). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1995.

Wang Qianxiang. Houqin fanglue (A logistics general plan). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Wang Yamin, ed. Tong xiang fuquo qiangbing zhi lu--jingji fada diqu minbing, yubeiyi (Opening the road to a rich country and strong army--a collection of papers from the symposium on economically developed regions' peoples militias and reserve duty work theory). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1991.

Wang Yiju and Li Dajun, eds. E'Luosi junqing liaowang (Observation of Russia's military situation). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1998.

Wang Ying and Ma Fuxue, ed. Xin gainian wuqi yuanli (Principles of new concept weaponry). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1996.

Wang Ying, Zhi Yu, Zhi Tao, and Xiao Ping. Xin gainian wuqi (New concept weaponry). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1998.

Wang Yongnian, Zhu Liangsheng, and Sun Longhe. Toukui xianshi/ miaozhun xitong (Helmet-mounted sight system). Beijing: Guofang gongye chubanshe, 1994.

Wang Zhiyi. Wuzhuang liliang tizhi gailun (An outline of armed forces systems). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1991.

Wei Guanghui, Yang Pei, and others. Jiguang jishu zai bingqi gongye zhong de yingyong (The use of laser technology in the arms industry). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1995.

Weilai luzhan (Future Land Warfare). Translated by Zongcanmoubu wuqi zhuangbei zonghe lunzheng yanjiusuo (Headquarters of the general staff, weapon test research institute). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1989.

Wu Hua, ed. Bahai kuangbiao: Shijie wangpai jiandui (The hurricane dominating the seas: the world's elite naval forces). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Wu Hua, Shen Weili, and Zhen Hongtao. Nanya zhi shi--Indu (The lion of South Asia--India). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Wusite, Halaerde, and Luyi Feidinande Xinbao. Junshi zhihui xinxi xitong (The military command information system)(originally in German). Translated by Junshi kexue yuan waiguo junshi yanjiu bu (Military Science Academy, Foreign Military Research Department). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1989.

Xiao Tianliang. Kexue jishu yu weilai junshi zhanlue (Science and technology and future military strategy). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Yang Jingyu, Wu Yongge, Liu Leijian and Li Genshen. Zhanchang shuju ronghe jishu (Battlefield data fusion technology). Beijing: Bingqi gongye chubanshe, 1994.

Yu Chuanxin and Zhang Yupeng. Kexue jishu yu weilai wuqi zhuangbei (Science and technology and future weaponry). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Yu Guohua and Chen Shiguang. Kexue jishu yu weilai jundui jiaoyu xunlian (Science and technology and future armed forces education and training). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Yu Juliang, ed. Riben junqing liaowang (Observation of Japan's military situation). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1998.

Yuan Yuchun, Tian Xiaochuan and Fang Bing. Hangkong mujian yu zhanzheng (Aircraft carriers and warfare). Beijing: Guofang gongye chubanshe, 1997.

Zeng Guangjun, ed. Guofang yuyan lu (A record of national defense predictions). Beijing: Changzheng chubanshe, 1992.

Zhang Li. Zhongguo wuguan (Chinese military officers). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1992.

Zhang Shiping. Jundui zhihui xitong gailun (An outline of the armed forces command system). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Zhao Jie and Luo Xueshan. Jundui zhihui zidonghua (Armed forces command automation). Beijing: Junshi yiwen chubanshe, 1997.

Zhao Wenhua, Liu Youshui, and Meng Peipei. Kexue jishu yu weilai zhanyi zhanshu (Science and technology and future battle tactics). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Zhao Zhifa, Lu Daohai, and Ran Longke. Xiandai zhanshu tongxin xitong gailun (An introduction to modern tactical communication systems). Beijing: Guofang gongye chubanshe, 1998.

Zheng Hongtao and Li Xiujuan. Xuezhan xianfeng: Shijie wangpai tezhong budui (The vanguard of the bloody battle: the world's elite special troops). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

u.s. military

Chen Haihong. Meiguo junshi liliang de jueqi (The rise of American military strength). Huhehaote: Nei Menggu daxue chubanshe, 1995.

Chen Haihong. Meiguo junshi shi gang (An outline of U.S. military history). Beijing: Changzheng chubanshe, 1991.

Cui Shizeng and Wang Yongnan. Meijun lianhe zuozhan (U.S. military joint operations). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Hu Siyuan and Chen Hu. Meijun hangtian zhan (U.S. military space warfare). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Hu Siyuan and Dai Jinyu. Xiandai Meiguo kongjun (The modern U.S. Air Force). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Jiang Shaochong, ed. Meijun zuozhan shouce (The American military combat manual). 2 vols. Military Science Academy, Foreign Military Affairs Research Department. Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Li Zhiyun, ed. Meijun lianhe zuozhan lilun yanjiu (Studies on U.S. military joint operations theory). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Liu Bo, ed. Huluobo jia dabang--Erzhan hou Meiguo chubing jishi (Carrots and a big stick--a record of post World War Two U.S. dispatches of troops). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Meiguo guofangbu baogao--Haiwan zhanzheng (U.S. Department of Defense reports--the Gulf War)(originally in English). Translated by Junshi kexue yuan waiguo junshi yanjiu bu (Military Science Academy, Foreign Military Research Department). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1991.

Pan Xiangting and Sun Zhanping, eds. Gao jishu tiaojian xia Meijun jubu zhanzheng (American military local warfare under high-technology conditions). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

Wang Baofu. Meiguo tezhong zuozhan budui yu tezhong zuozhan (U.S. special combat units and special combat). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Wang Fang and others. Shiji chao ba--Meilijian (The century's ultra-tyrant--America). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Wang Guoqiang. Meiguo youxian zhanzheng lilun yu shijian (U.S. limited warfare theory and practice). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Wang Xiaojian, ed. Meiguo junqing liaowang (Observation of the United States' military situation). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1998.

Wang Zhongchun and Xia Liping. Meiguo he liliang yu he zhanlue (American nuclear power and nuclear strategy). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Wang Zhongchun, Zhao Ziyu, and Zhou Bailin. Xiandai Meiguo lujun (The modern U.S. Army). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Wang Zhuo. Xiandai Meijun houqin (Modern U.S. logistics). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Yadeli, Hebaite O. Zai mimi weimu beihou--Meiguo hei wu de tezhong xingdong (Behind the secret heavy curtain--the special operations of America's black room)(originally in English). Translated by Cai Jianyong. Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1989.

Yin Chengkui, Gao Guixiu, Li Ligang, and Su Yusheng. Meijun gao jishu wuqi zhuangbei yingyong yu fazhan (Use and development of U.S. High-technology weaponry). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Yin Gu, Li Jie, and Lei Xiangping. Xiandai Meiguo haijun (The modern U.S. Navy). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1995.

Zhen Xi. Kelindun junshi zhanlue yu di er ci Chaoxian zhanzheng shexiang (Clinton's military strategy and the tentative idea about a second Korean War). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Zhu Xiaoli and Zhao Xiaozhuo. Mei-E xin junshi geming (The new revolution in military affairs in the United States and Russia). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

chinese ancient military thought and history

Central Television Station Military Department and the Navy Political Department Propaganda Department. Sanshiliu ji gujin tan (Ancient and modern discussions on the thirty-six stratagems). Jinan: Huanghe chubanshe, 1995.

Chai Yuqiu, ed. Moulue jia (Strategists). Beijing: Lan tian chubanshe, 1995.

Chai Yuqiu, ed. Moulue ku (A strategy storehouse). Vol. 2. Guangxi: Guangxi renmin chubanshe, 1995.

Chen Xuekai. Zhisheng taolue--Sun Zi zhanzheng zhixing guanlun (The military strategy of getting the upper hand--Sun Zi's views on knowledge and action in war). Jinan: Shandong renmin chubanshe, 1992.

Du Bo and Wen Jiacheng, eds. Bu zhan er qu ren zhi bing--Zhongguo gudai xinlizhan sixiang ji qi yunyong (Weapons that subdue people without fighting --ancient Chinese psychological warfare thought and usage). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Gao Liansheng. Junshi shixue fangfa lun (On military historiography methods). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Gao Rui. Zhongguo shanggu junshi shi (Chinese ancient military history). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Huang Zhixian, Geng Jianzhong, and Guo Shengwei. Sun Zi jingcui xinbian (A concise new edition of Sun Zi). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Huang Zhixian, Guo Shengwei, Geng Jianzhong, and Gao Kun. Sun Zi bingfa yu shichang jingzheng (Sun Zi's the art of war and market competition). Beijing: Ba yi chubanshe, 1993.

Li Bingyan. Sanshiliu ji xinbian (The new edition of the thirty-six stratagems). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1995.

Li Zhishun. Zhongguo lidai zhanzheng gailan (An outline of warfare in past Chinese dynasties). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Liu Ruifang. Zhongguo huangdi shi (The history of Chinese emperors). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1993.

Liu Tinghua. Xin sanshiliu ji (The new thirty-six stratagems). Beijing: Zhongguo shehui chubanshe, 1997.

Liu Xiren, ed. Quanmou shu--Shujia yu yingjia de jiaoliang (Political trickery--a contest of losers and winners). Beijing: Lan tian chubanshe, 1995.

Lu Zhongjie. Sun Zi bingfa yu sanshiliu ji (Sun Zi's the art of war and the thirty-six stratagems). Jinan: Huang he chubanshe, 1996.

Ma Senliang. Sanshiliu ji (The thirty-six stratagems). Changsha: Hunan chubanshe, 1997.

Pu Yinghua and Huang Qibao. Baihua sanshiliu ji (Vernacular thirty-six stratagems). Beijing: Shishi chubanshe, 1994.

Ren Yuan. Zhisheng bijian--Zhuge Liang de chengbai deshi (Getting the upper hand must be examined--Zhuge Liang's successes and failures). Changan: xibei daxue chubanshe, 1997.

Tao Hanzhang. Sun Zi bingfa gailun (An introduction to Sun Zi's the art of war). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1985.

Wang Zihong. Sanshiliu ji tan gu shi (Using the 36 stratagems to explore the stock market). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Wu Rusong, ed. Zhongguo gudai bingfa jingcui (The essence of the ancient Chinese art of war). Beijing Junshi kexue chubanshe, 1988, 1996.

Wu Rusong, ed. Zhongguo gudai bingfa jingcui lei bian (The essence of the ancient Chinese art of war, concise edition). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1988.

Xie Guoliang and Yuan Dejin. Zhongguo gudai junshi sixiang gailun (An introduction to Chinese ancient military thought). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

Yan Tingrui. Weizhen Taihai: Kangxi tongyi Taiwan jishi (Inspiring fame and fear in the Taiwan Strait: a record of Kangxi's integrating Taiwan). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1998.

Yang Shaojun, ed. Sun Zi bingfa de diannao yanjiu (Computer studies on Sun Zi's the art of war). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1992.

Yun Xi and Yi Fei. Gudai junshi geyan shang xi (A selection of readings on ancient miltiary mottos). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Zhang Dahe and Zhang Chen. Ershiwu li junshi moulue gushi jingxuan (A selection of 25 stories on historical military strategy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Zhang Tieniu and Gao Xiaoxing. Zhongguo gudai haijun shi (Chinese ancient naval history). Beijing: Ba yi chubanshe, 1993.

Zhang Yu'an, Tang Mengsheng and Xue Keqiao, eds. Shijie zhimou gushi jingcui (The world's best stories of resourcefulness). Beijing: Lan tian chubanshe, 1995.

Zhao Feng. Zhongguo junshi lunli sixiang shi (The history of Chinese military ethics ideology). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Zou Yuanchu. Zhongguo gudai jiangshuai yaolu (The essential collection of China's commander in chiefs). Beijing: Haichao chubanshe, 1996.

Zou Yuanchu. Zhongguo jianchen yaolu (The essential collection of China's treacherous court officials). Beijing: Haichao chubanshe, 1996.

Zou Yuanchu. Zhongguo zaixiang yaolu (The essential collection of prime ministers in feudal China). Beijing: Haichao chubanshe, 1995.

the military thought of marx, mao, and deng and 
20th-century chinese military history

Chen Hongyou, Wang Chengye, and Lu Yunbin, eds. Makesi zhuyi junshi zhexue shi (The history of Marxist military philosophy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

China Military Science Institute and Chinese People's Liberation Army Military Science Academy. Dang de sandai lingdao jiti yu jundui zhiliang jianshe--Zhongguo renmin jiefangjun jianjun 70 zhounian zhengwen (The Party's third generation leadership collective and armed forces quality construction--articles on the 70th anniversary of the founding of the Chinese People's Liberation Army). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Fu Liqun, ed. Zhidao Zhongguo geming zhanzheng de renshilun fangfa lun (The epistemology and methodology guiding China's Revolutionary war). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Gu Hailiang. Makesi zhuyi yuanli xinbian (The new edition of the principles of Marxism). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1997.

Hong Xuezhi. Kang-mei yuan-chao zhanzheng huiyi (Recollections of the war to resist American aggression and aid Korea). Beijing: Jiefangjun wenyi chubanshe, 1991.

Jia Qiyu, ed. Weida de junshijia Zhou Enlai (Zhou Enlai, the great strategist). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1997.

Lei Yuangao, ed. Zhongguo jindai fan qinlue zhangzheng shi (The history of modern Chinese opposition to war of aggression). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1988.

Liu Xianting. Mao Zedong junshi bianzhengfa lun gang (An outline of Mao Zedong's military dialectics). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1993.

Peng Guangqian and Yao Youzhi. Deng Xiaoping zhanlue sixiang lun (On Deng Xiaoping's strategic thought). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Qi Dexue. Kangmei yuanchao jishi (The record of resisting America and aiding Korea). Beijing: Huaxia chubanshe, 1996.

Shen Zonghong and Meng Zhaohui, eds. Zhongguo renmin zhiyuanjun kang-mei yuan-chao zhan shi (The history of the Chinese People's volunteers during the war to resist American aggression and aid Korea). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1990.

Wang Pufeng, ed. Mao Zedong junshi zhanlue lun (On Mao Zedong's military strategy). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Wu Jiezhang, Su Xiaodong, and Cheng Zhifa, eds. Zhongguo jindai haijun shi (Modern Chinese naval history). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1989.

Xia Zhengnan. Mao Zedong junshi fangfalun (Mao Zedong's military methodology). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Xu Gengming. Zhongguo yuanzhengjun zhan shi (The war history of China's expeditionary army). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1995.

Yao Yanjin and Liu Jixian, eds. Deng Xiaoping xin shiqi junshi lilun yanjiu (Deng Xiaoping's new period military theory studies). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1994.

Zhang Yongmei. Meijun bai yu wo shou (The U.S. military was defeated by my hand). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1995.

Zhang Zeshi. Meijun jizhongying qinli ji (A record of personal experiences in a U.S. military concentration camp). Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 1995.

Zhang Zishen and Xue Chunde. Zouxiang shen she de aige: Ri jun biming lu (The elegy sung on the walk to the Yasukuni: the record of those killed by the Japanese Army). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

chinese security policy and diplomacy

Chai Chengwen. San da tupo: Xin zhongguo zouxiang shijie de baogao (Three big breakthroughs: reports from new China as it moves toward the world). Beijing: Jiefangjun chubanshe, 1994.

Ding Xinghao and Thomas Robinson, eds. Zhong-mei guanxi de xin sixiang he xin gainian (New thinking and ideas about Sino-U.S. relations). Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe, 1995.

Dong Mei, ed. Zhong-mei guanxi ziliao xuanbian (1971.7-1981.7) (Selected materials on Sino-U.S. relations, July 1971-July 1981). Beijing: Shishi chubanshe, 1982.

Gu Qingguo. Zhongguo bu jinjin shuo bu--wei shixian de hejie: Lengzhan chuqi de zhong-mei guanxi neimu (China did not merely say no--unrealized reconciliation: the inside story of China-U.S. relations during the early days of the Cold War). Beijing: Zhonghua gongshang lianhe chubanshe, 1996.

He Xin. Wei zhongguo shengbian (Arguing for China). Jingnan: Shandong youyi chubanshe, 1996.

He Xin. Zhonghua fuxing yu shijie weilai (China's rejuvination and the world's future). 2 vols. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1996.

Liu Liandi, ed. Zhong-mei guanxi zhongyao wenxian ziliao xuanbian (A selection of important documents and materials on Sino-U.S. relations). Beijing: Shishi chubanshe, 1996.

Pan Shiying. Nansha qundao. Shiyou zhengzhi. Guoji fa. "Wan an bei--21" Shiyou hetong qu weiyu zhongguo guanxia haiyu wuyong zhiyi (The petropolitics of the Nansha Islands--China's indisputable legal case). Hong Kong: Xianggang jingji dao baoshe chubanshe, 1996.

Pei Jianzhang, ed. Mao zedong waijiao sixiang yanjiu (The study of Mao Zedong's foreign affairs thought). Beijing: Shijie zhishichubanshe, 1994.

Peng Qian, Yang Mingjie and Xu Deren. Zhongguo weishenme shuo bu?--Lengzhan hou meiguo dui hua zhengce de wuqu (Why does China say no?--the mistakes in American foreign policy toward China after the Cold War). Beijing: Xin shijie chubanshe, 1996.

Song Qiang, Zhang Zangzang, and Qiao Bian. Zhongguo keyi shuo bu--Lengzhan hou shidai de zhengzhi yu qinggan jueze (China can say no--political and emotional choices in the post-Cold War era). Beijing: Zhonghua gongshang lianhe chubanshe, 1996.

Sun Keqin and Cui Hongjian, eds. Ezhi zhongguo--Shenhua yu xianshi (Containing China--myth and reality). Beijing: Zhongguo yanshi chubanshe, 1996.

Tao Wenzhao, Yang Kuisong, and Wang Jianlang. Kang-ri zhanzheng shiqi zhongguo duiwai guanxi (Chinese foreign relations during the anti-Japanese war). Beijing: Zhonggong dang shi chubanshe, 1995.

Wang Junyan. Zhong-mei-su sanguo yanyi (China, the United States, and the Soviet Union, the romance of the three kingdoms). Beijing: Shishi chubanshe, 1996.

Wang Tingyue. Jueqi de qianzou--Zhonggong kangzhan shiqi duiwai jiaowang jishi (The prelude to the rise of China--A record of Chinese Communist Party foreign contacts during the war of resistence against Japan). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1995.

Xie Qimei, specially invited ed. and Wang Xingfang, ed. Zhongguo yu lianheguo--Jinian lianheguo chengli wushi zhou nian (China and the United Nations--commemorating fifty years of the United Nations). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1995.

Xue Juntu and Lu Zhongwei, eds. Mianxiang ershiyi shiji de zhongguo zhoubian xingshi (Prospects for China and her neighbors in the 21st century). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Yang Yong. E'zhi yu fan e'zhi: zhong-mei-su(e) da juezhu (Containment and anti-containment: the big Sino-U.S.-Soviet (Russian) rivalry). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Yang Zhengguang, ed. Dangdai zhong-ri guanxi sishi nian (1949-1989) (Forty years of contemporary Sino-Japanese relations, 1949-1989). Beijing: Shishi chubanshe, 1993.

Zhao Feng, ed. Qiang tan ershiyi shiji: Zhongguo diyi (Scrambling for the shoals of the 21st century: China is number one). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

future security environment and country profiles

2000 nian de guoji jingji yu riben (The international economy and Japan in the year 2000). Edited by Riben jinji yanjiu zhongxin (Japanese Economics Research Center). Beijing: Shishi chubanshe, 1992.

Cao Xilong. Weilai shijie geju--Xifang de yuce (The future world structure--Western forecasts). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1992.

Chen Bin, Wang Ke Yu Kejie, and Lu Lei. Meilijian chaoji zhi mi (The riddle of super America). Beijing: Jiefangjun wenyi chubanshe, 1994.

Chen Binjin, Feng Xiaoqi and Er Dong. Jingji konglong--Zouxiang 21 shiji de kuaguo gongsi (Economic dinosaurs--transnational companies as they head toward the 21st century). Beijing: Shishi chubanshe, 1985.

Chen Chaogao. Xifang kuaguo gongci jingying zhanlue (The management strategies of Western transnational companies). Beijing: Shishi chubanshe, 1996.

Chen Peiyao, ed. 1995 Guoji xingshi nianjian (1995 survey of international affairs). Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe, 1995.

Chen Qimao, ed. Kua shiji de shijie geju da zhuanhuan (Major changes in the world structure at the turn of the century). Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe, 1996.

Chen Zhongjing. Guoji zhanlue wenti (Problems of international strategy). Beijing: Shishi chubanshe, 1988.

Chu Shulong, ed. Kua shiji de Meiguo (The United States in this century and the next). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Curridge, Nicholas. Zhi laohu (Paper tiger). Translated by Wang Zhong. Guangzhou: Guangdong jiaoyu chubanshe, 1997.

Du Gong, ed. Zhuanhuan zhong de shijie geju (The world structure in transformation). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1992.

Guoji zhengzhi xin zhixu wenti (Problems in the new international political regime). Edited by Zhongguo xiandai guoji guanxi yanjiusuo (Chinese Institute of Contemporary International Relations). Beijing: Shishi chubanshe, 1992.

Hou Ruoshi. Zhanlue xuanze yu ziyuan peizhi (Strategy choices and the allocation of natural resources). Beijing: Shishi chubanshe, 1990.

Huang Shuofeng. Guojia shengshuai lun (On the rise and fall of nations). Changsha: Hunan chubanshe, 1996.

Huang Shuofeng. Zonghe guoli lun (On comprehensive national power). Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1992.

Li Cong. Di san shijie lun (The third world). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1993.

Li Yanming, Yuan Zhanguo, Xu Zisong, Cheng Kuaile and Liu Fang. Diehai shenfeng: Shijie wangpai diebao jigou (The world's elite espionage organizations). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Li Zhengtang. Weishenme Riben bu renzhang--Riben guo zhanzheng peichang beiluwang (Why doesn't Japan admit what it has done?--Japan's national war compensation memorandum). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Li Zhongcheng, ed. Kua shiji de shijie zhengzhi (Trans century world politics). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Liang Shoude and Hong Yinxian. Guoji zhengzhixue gailun (General theory of international politics). Beijing: Zhongyang bianshi chubanshe, 1994.

Lin Huisheng. Gei shanmu dashu suan yi gua (Telling uncle sam's fortune). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Liu Jiangyong, ed. Kua shiji de riben--Zhengzhi, jingji, waijiao xin qushi (Japan across the century--new political, economic, and foreign relations trends). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Liu Ling and Hong Yuyi, eds. Guoji guanxi shi jianbian--Ban ge shiji shijie fengyun (The concise history of international relations--half a century of unstable world conditions). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1986.

Liu Tihe, ed. Dong Ou shichang jingji zouxiang (Eastern Europe market economy trends). Beijing: Shishi chubanshe, 1993.

Lu Lei, Wu Youchang, and Hu Ruoqing. Riben fu guo zhi mi (The riddle of Japan, the wealthy country). Beijing: Jiefangjun wenyi chubanshe, 1994.

Lu Zhongwei. Xin-jiu jiaoti de dongya geju (The new structure replaces the old in East Asia). Beijing: Shishi chubanshe, 1993.

Lunwen zhaiyao xuanbian, ying yi ben (Selected excerpts from research papers, English version). Beijing: Guoji jishu jingji yanjiusuo, 1993.

Luo Rongsheng. Quanqiu da zhendang: zhanwang 21 shiji jinji xuanyan (Major global vibrations/quake: forecasts of 21st century economic declarations). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Mei-ou-ri yu disan shijie (The United States, Europe, Japan and the Third World). Edited by Xiandai guoji guanxi yanjiusuo (Institute for Contemporary International Relations). Beijing: Shishi chubanshe, 1991.

Mei Ren, ed. Meiguo liren zongtong (The U.S. presidents). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Mo Huilin, Yi Jinwu, Xu Xianqi, and Xu Zuolin. Dangdai zibenzhuyi --pouxi yu jiejian (Contemporary capitalism--analysis and lessons). N.p.: Junshi kexue chubanshe, 1993.

Pan Shiying. Xiandai zhanlue sikao--lengzhan hou de zhanlue lilun (Thoughts on modern strategy--post-Cold War strategic theory). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1993.

Peng Qian, ed. Mengxing ba, Riben! --Riben zhengzhi zouxiang jingshilu (Wake up to the truth Japan!--Japan's political trends alarm). Beijing: Xin shijie chubanshe, 1996.

Shen Zhixun and Ding Kuisong. Yi ge quanli shidai de jieshu--Qiaozhi Bushi zhuan (The end of an era of power--a biography of George Bush). Beijing: Shishi chubanshe, 1994.

Song Zhangjun. Riben guo xianfa yanjiu (Studies on Japan's constitution). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Su Jingxiang. Meiguo jingji zhong de waiguo touzi (Foreign investment in America's economy). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Tang Hui and Liang Ming. Dahe "chaoba" meng (The great dream of "supremacy"). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Tong Fuquan and Liu Yichang. Shijie quan fangwei jingji zhan (The world's all directional economic war). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1991.

Wan Guang. Meiguo de shehui bing (U.S. social diseases). Chengdu: Sichuan renmin chubanshe, 1997.

Wang Jisi, ed. Wenming yu guoji zhengzhi--Zhongguo xuezhe pi xiang tingdun de wenming chongtu lun (Civilization and international politics--Chinese scholars critique Samuel Huntington's civilization conflict theory). Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1995.

Wang Jinbiao, ed. Kua shiji de Ouzhou (Europe in this century and the next). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

Wang Songfen, ed. Shijie zhuyao guojia zonghe guoli bijiao yanjiu (Comparative studies of the comprehensive national power of the world's major nations). Changsha: Hunan chubanshe, 1996.

Wang Yizhou. Dangdai guoji zhengzhi xi lun (Contemporary international politics analysis). Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1995.

Wang Zaibang. Baquan wending lun pipan--Buleidun senlin tixi de lishi kaocha (A critique of the hegemonic stability theory--a study of the history of the Breton Woods system). Beijing: Shishi chubanshe, 1994.

Wu Guifu, ed. Meiguo quanqiu zhanlue tiaozheng (U.S. Global strategy adustments). Beijing: Guofang daxue chubanshe, 1996.

Xi Runchang and Gao Heng, eds. Shijie zhengzhi xin geju yu guoji anquan (The new world political regime and international security). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1996.

Xiaochuanhejiu, Shiyuanzhenshentailang, and Dubushengyi. Riben hai yao shuo "bu"--ri-mei jian de genben wenti (Japan still should say "no"--the basic problem between Japan and the United States)(in Japanese). Translated by Junshi kexue yuan waiguo junshi yanjiu bu (Military Science Academy, Foreign Military Research Department). Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1992.

Yan Jin, Bai Xue and Zhang Xingping. Shuangtouying fei xiang hechu--guoji wutai shang de E'Luosi (Where is the double headed eagle flying--Russia on the international stage). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Yang Baihua and Ming Xuan. Zibenzhuyi guojia zhengzhi zhidu (The political systems of capitalist countries). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1984.

Yang Xuexiang. Indu wenhua shenmi zhi mi (The riddle of India's cultural mystery). Beijing: Jiefangjiun wenyi chubanshe, 1994.

Yang Zheng. 2000: Shijie xiang hechu qu ? (2000: Where is the world going?). Beijing: Zhongguo guangbo dianshi chubanshe, 1996.

Yang Zugong, and Gu Junli. Xifang zhengzhi zhidu bijiao (A comparison of Western political systems). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1992.

Zhang Jiliang, ed. Guoji guanxi xue gailun (An introduction to international relations). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1989.

Zhang Tuosheng, ed. Huanqiu tong ci liang re--Yi dai lingxiumen de guoji zhanlue sixiang (Simultaneous global temperature shifts--one generation of leaders' international strategic thought). Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1993.

Zhong-ao yatai diqu anquan guoji yantao hui xueshu lunwen ji. (A collection of the papers from the Sino-Australian workshop on Asia-Pacific security). Beijing: Zhongguo guoji youhao lianluo hui heping yu fazhan yanjiu zhongxin/Aodaliya gelifeisi daxue ao-ya guanxi yanjiu zhongxin, 1996.

Zhou Rongkun, ed. Kua shiji de shijie jingji (World economics in this century and the next). Beijing: Shishi chubanshe, 1998.

Zi Shui and Xiao Shi. Jingti Riben junguozhuyi (Be on guard against Japanese militarism). Beijing: Jincheng chubanshe, 1996.

Zi Zhongjun, ed. Zhanhou meiguo waijiao shi--Cong tulumen dao ligen (The history of postwar American foreign relations--from Truman to Reagan). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1994.

china's current situation and future

Feng Lin, ed. 21 Shiji zhongguo da yuce (Major forecasts for 21st century China). Beijing: Gaige chubanshe, 1996.

He Xin. Weiji yu Fansi (Crisis and introspective thinking). Beijing: Guoji wenhua chubanshe, 1997.

Hu Angang, Wang Shaoguang and Kang Xiaoguang. Zhongguo diqu chaju baogao (Regional disparities in China). Shenyang: Liaoning renmin chubanshe, 1995.

Huan Xiang. Huan Xiang wenji (The collected works of Huan Xiang). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1994.

Li Kefei and Peng Dongmei. Mimi zhuanji shang de lingxiumen (The leadership on the secret private plane). Beijing: Zhonggong zhongyang dang xiao chubanshe, 1997.

Ling Xingzheng. Shensheng de shanhu jiao--Nansha jishi (The sacred coral reef--report from Nansha). Beijing: Haichao chubanshe, 1994.

Liu Guoguang, ed. Hainan jingji fazhan zhanlue (Hainan's economic development strategy). Beijing: Jingji guanli chubanshe, 1988.

Ma Hong and Sun Shangqing, eds. Jingji baipishu: zhongguo jingji xingshi yu zhanwang: 1995-1996 (Economic white paper: China's economic situation and prospects: 1995-1996). Beijing: Zhongguo fazhan chubanshe, 1996.

Shi Bike. Zhongguo da qushi (China megatrends). Beijing: Hualing chubanshe, 1996.

Wang Jiacheng. Zhongguo nengyuan: chengji, wenti, zhengce he zhanwang (China's energy resources: achievements, problems, policy and prospects). Beijing: Jingji guanlin chubanshe, 1994.

Wang Jinglun. Mao Zedong de lixiangzhuyi he Deng Xiaoping de xianshizhui--meiguo xuezhe lun zhongguo (Mao Zedong's idealism and Deng Xiaoping's realism--the views of U.S. scholars on China). Beijing: Shishi chubanshe, 1996.

Weng Jieming, Zhang Ximing, Zhang Tao and Qu Kemin, eds. 1996-1997 Nian zhongguo shehui fazhan zhuangkuang yu qushi (China's social development situation and trends, 1996-1997). Beijing: Zhongguo shehui chubanshe, 1996.

Weng Jieming, Zhang Ximing, Zhang Tao and Qu Kemin, eds. Zhongguo 1997-97 qianhou de zhengzhi jingji fenxi yu yuce (China 1997-97 political and economic analysis and forecasts). Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 1997.

Wu Jie. Deng Xiaoping sixiang lun (yingwen) (On Deng Xiaoping thought). Beijing: Waiwen chubanshe, 1996.

Xin Xiangyang. Hongqiang juece--Zhonguo zhengfu jigou gaige shenceng qiyin (Red wall policy decisions--the deep origins of the reform of the Chinese government organizational structure). Beijing: Zhongguo jingji chubanshe, 1998.

Xu Shijie, ed. Hainan sheng--ziran, lishi, xianzhuang yu weilai (Hainan province--nature, history, current conditions, and future). Beijing: Shangwu yinshuguan, 1988.

Yan Changdong, ed. Zhongguo nengyuan fazhan baogao (1997 nianban) (China's energy development report, 1997). Beijing: Jingji guanli chubanshe, 1997.

Yan Xuetong. Zhongguo guojia liyi fenxi (An analysis of China's national interests). Tianjin: Tianjin renmin chubanshe, 1996.

Zhao Yi and Zhao Keyi, eds. Zhongguo shangye yinhang yewu yu caozuo (The business and operation of the China Commercial Bank). Beijing: Zhongguo shijie yu chubanshe, 1994.

taiwan

Mei Zi, ed. Mei-tai guanxi zhongyao ziliao xuanbian (A selection of important materials on U.S.-Taiwan relations). Beijing: Shishi chubanshe, 1996.

Tai Baolin. Taiwan shehui qiwen daguan (The unheard of magnificent spectacle of Taiwan society). Beijing: Hongqi chubanshe, 1992.

Taiwan yanjiu wenji (Collected works on Taiwan research). Edited by Zhongguo shehui kexueyuan Taiwan yanjiusuo (China Social Sciences Academy Taiwan Institute). Beijing: Shishi chubanshe, 1988.

Wei Xiutang. Huashuo Taiwanren (Talking about the Taiwanese). Beijing: Shishi chubanshe, 1997.

the future

Cohen, I. Bernard. Kexue geming shi (Revolution in science). Translated by Yang Aihua, Li Chengzhi, Li Changsheng, and Chen Dan. Beijing: Junshi kexue chubanshe, 1992.

Li Qinggong. Gei diqiu jishang anquandai (Fasten the earth's seatbelt). Beijing: Shishi chubanshe, 1995.

Qiao Liang. Mo ri zhi men--Danyuan zhe qizhong miaoshu de yiqie jie nan dou bu yao fasheng (Door to doomsday--I hope the disasters described will not take place). Beijing: Kunlun chubanshe, 1995.

Zhong Shukong. 21 Shiji de tiaozhan yu jiou--Quanqiu huanjing yu fazhan (Challenges and opportunities in the 21st century--the global environment and development). Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 1992.[Back]

[Index]

[Next]